Huyện ủy Tuy An: Chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

11/06/2024 03:33 PM


Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Theo đánh giá của Huyện ủy Tuy An, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thời gian qua được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên,  tình trạng một số doanh nghiệp chưa tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện còn đạt thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực của huyện; công tác KCB BHYT có lúc, có nơi  chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu,...

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, nhất là công tác phát triển người tham gia, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về chính sách BHXH, BHYT theo  nội dung các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất lao người lao động, đơn vị sử dụng lao động thấy rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách trong hệ thống an sinh xã  hội, góp phần tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tuy An tiến hành kiểm tra các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2024

Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT phù hợp với điều kiện thực tiễn; đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT là một tiêu chí quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả kết hợp đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT để Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo của chính sách để tự giác tham gia; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở các đơn vị để kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn hành vi chậm đóng, gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHYT.

Hội đồng Nhân dân huyện tăng cường tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; xem xét, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến BHXH, BHYT theo thẩm quyền và phù hợp với thực tiễn địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tham gia và thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT; phối hợp nghiên cứu phát động phong trào xây dựng các khu dân cư bao phủ BHXH, BHYT. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người lao động, và các tầng lớp Nhân dân trong thực thi chính sách BHXH, BHYT; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trần Đoàn