Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản trung ương (149)
Trích yếu: Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký TT, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
Ngày ban hành:
10/06/2024
Ngày có hiệu lực:
10/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 3146/CV-TCTTKĐA ngày 17/4/2024 của Tổ Công tác Chính phủ triển khai Đề án 06 về việc tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam
Ngày ban hành:
17/04/2024
Ngày có hiệu lực:
17/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1843/BYT-BH ngày 10/4/2024 của Bộ Y tế về tiếp đón người bệnh đi KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc VNeID và triển khai ký số file XML
Ngày ban hành:
10/04/2024
Ngày có hiệu lực:
10/04/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hộ
Ngày ban hành:
29/12/2023
Ngày có hiệu lực:
15/02/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 4412/LĐTBXH-BHXH ngày 18/10/2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
18/10/2023
Ngày có hiệu lực:
18/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT
Ngày ban hành:
19/10/2023
Ngày có hiệu lực:
03/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
29/06/2023
Ngày có hiệu lực:
14/08/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1165/BYT-KCB ngày 07/3/2023 của Bộ Y tế về liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử lên cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06
Ngày ban hành:
07/03/2023
Ngày có hiệu lực:
07/03/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực