Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH tỉnh Phú Yên (81)
Trích yếu: Công văn số 1073/BHXH-TT ngày 17/11/2023 của BHXH tỉnh về mạo danh số điện thoại cơ quan
Ngày ban hành:
17/11/2023
Ngày có hiệu lực:
17/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1048/BHXH-GĐBHYT ngày 10/11/2023 của BHXH tỉnh V/v thông báo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho người tham gia BHYTdo BHXH tỉnh khác phát hành năm 2024
Ngày ban hành:
10/11/2023
Ngày có hiệu lực:
10/11/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 446/QĐ-BHXH ngày 27/12/2022 của BHXH tỉnh về việc đính chính số liệu Quyết định số 423/QĐ-BHXH ngày 06/12/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:
27/12/2022
Ngày có hiệu lực:
27/12/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 423/QĐ-BHXH ngày 06/12/2022 của BHXH tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán chi bảo hiểm xã hội do nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2021
Ngày ban hành:
06/12/2022
Ngày có hiệu lực:
06/12/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 468/QĐ-BHXH ngày 27/12/2022 của BHXH tỉnh Về việc công bố công khai số liệu quyết toán tài chính năm 2021
Ngày ban hành:
27/12/2022
Ngày có hiệu lực:
27/12/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 401/QĐ-BHXH ngày 24/11/2022 của BHXH tỉnh về công bố công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi BHXH từ Qũy BHXH đảm bảo, chi BH thất nghiệp, chi BHYT và chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2022
Ngày ban hành:
24/11/2022
Ngày có hiệu lực:
24/11/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 144/QĐ-BHXH ngày 24/05/2022 của BHXH tỉnh về công bố công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2022
Ngày ban hành:
24/05/2022
Ngày có hiệu lực:
24/05/2022
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 07/QĐ-BHXH ngày 04/1/2023 của BHXH tỉnh về công bố công khai số liệu phân bổ dự toán chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2023
Ngày ban hành:
04/01/2023
Ngày có hiệu lực:
04/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực