Văn phòng

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Truyền thông

Phòng Giám định BHYT

Phòng Chế độ BHXH

Phòng Quản lý thu - Sổ, thẻ