Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu (TCDVT) BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); Quyết định số 615/QĐBHXH ngày 11/4/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của TCDVT BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Công văn số 1362/BHXH-TST ngày 11/5/2023 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện hoạt động ủy quyền với các TCDVT BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh Phú Yên công khai danh sách nhân viên thu BHXH, BHYT đã được cơ quan BHXH tập huấn đào tạo, cấp giấy chứng nhận được phép hoạt động.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm