Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản tỉnh Phú Yên (137)
Trích yếu: Công văn số 3976/UBND-NC ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Công văn số 454/TTg-KSTT ngày 25/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
05/07/2024
Ngày có hiệu lực:
05/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 21/6/2024
Ngày ban hành:
21/06/2024
Ngày có hiệu lực:
21/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 24/10/2023 của Thành ủy Tuy Hòa về tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa thành phố Tuy Hòa
Ngày ban hành:
24/10/2023
Ngày có hiệu lực:
24/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 6967/UBND-KGVX ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về tiếp tục thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
19/09/2023
Ngày có hiệu lực:
19/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 3787/UBND-NC ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công văn số 1597/VPCP-KSTT ngày 12/7/2023 của Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành:
27/07/2023
Ngày có hiệu lực:
27/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Ngày ban hành:
07/07/2023
Ngày có hiệu lực:
17/07/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2094/UBND-NC ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh về đẩy mạnh triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID và phối hợp làm sạch thông tin công dân.
Ngày ban hành:
09/05/2023
Ngày có hiệu lực:
09/05/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành:
04/05/2023
Ngày có hiệu lực:
04/05/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực