04/09/2015 10:58 AM

(Theo Quyết định 969/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

Sơ lược về BHXH tỉnh Phú Yên

Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Phú Yên

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Phú Yên