Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

29/08/2023 10:10 AM


Thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát, đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện, cơ bản đảm bảo mục tiêu, lộ trình và chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT hàng năm. Tuy nhiên, tại một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT vẫn chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT có dấu hiệu giảm sút; đồng thời, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại một số địa phương chưa thật sự đồng bộ, chặt chẽ.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Phú Yên họp triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2023

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao về phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023, tiến tới hoàn thành mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại mỗi địa bàn quản lý.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định rõ trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT là của cấp ủy và chính quyền địa phương. Cán bộ, đảng viên hệ thống chính trị ở cơ sở cần được thông tin đầy đủ về chính sách BHXH, BHYT, thống nhất trong nhận thức để có giải pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ngành BHXH, các Tổ chức Dịch vụ thu, UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác phối hợp, tập trung tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa và giá trị của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đối với mỗi người dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết 05/NQ-HĐND về hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh nhằm khuyến khích, vận động người dân tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn. UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo có công chức văn hóa - xã hội và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động phù hợp để hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, quyền lợi chính sách BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để chủ động, tích cực tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ trên địa bàn.

Tính đến 30/7/2023, toàn tỉnh có 72.576 người tham gia BHXH, giảm 286 người so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 15,72% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia hoạt động kinh tế. Số người tham gia BHYT là 812.996 người, tăng 20.424 người so với cùng kỳ, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,62% dân số toàn tỉnh.

 

Trần Đoàn