BHXH tỉnh Phú Yên: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức điều chỉnh mới trong kỳ chi trả tháng 7/2024

01/07/2024 03:29 PM


Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đang khẩn trương kiểm tra, rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh sách để tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo mức điều chỉnh mới tại Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ trong kỳ chi trả tháng 7/2024 (bắt đầu từ ngày 01/7/2024), đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ quyền lợi  cho người thụ hưởng bằng tiền mặt và tài khoản cá nhân.

Theo đó, tại tỉnh Phú Yên, trong kỳ chi trả tháng 7/2024 có 15.976 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được điều chỉnh mức hưởng mới; trong đó có 361 trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/01/1995 nhưng có mức hưởng sau điều chỉnh thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm cụ thể như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với 155 người có mức hưởng dưới 3.200.000 đồng/người/tháng và  tăng lên bằng 3.500.000 đồng/người/tháng đối với  206 người có mức hưởng từ 3.200.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.500.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH toàn tỉnh trong tháng 7/2024 gần 113 tỷ đồng.

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2024, điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH hiện hưởng (căn cứ trên mức hưởng tháng 6/2024). Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Quang Phương