TP. Tuy Hòa: Quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu BHXH, BHYT

09/05/2024 02:48 PM


Xác định Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) là hai trụ cột của hệ thống chính sách an sinh xã hội, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Tuy Hòa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách; đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hội nghị triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố Tuy Hòa năm 2024

Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Tuy Hòa năm 2023 cho thấy, nhận thức của xã hội về vai trò và tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ bao phủ BHYT không ngừng tăng cao, quyền lợi của người tham gia được bảo đảm, góp phần quan trong vào việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHXH bắt buộc toàn thành phố đạt 96,82% chỉ tiêu giao, BHXH tự nguyện đạt 75,77%; BHYT đạt 102,13%, đạt tỷ lệ bao phủ 93,96% dân số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các cấp ủy đảng, chính quyền một số địa phương còn chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có nơi chưa được chú trọng, chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT chưa nghiêm. Ngoài ra, tình hình kinh tế khó khăn thời gian qua đã tác động lớn đến nhận thức của một bộ phận Nhân dân tham gia BHXH, BHYT để thụ hưởng quyền lợi chính sách mang lại.

Năm 2024, thành phố Tuy Hòa đặt mục tiêu phát triển BHXH đạt 35,6% lực lượng lao động và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,04% dân số (tương ứng 147.670 người). Để phấn đấu đạt mục tiêu đề ra, Ban thường vụ Thành ủy Tuy Hòa đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU, chỉ đạo các Tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan đơn vị, hội đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản liên quan đến chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch. Xác định việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là công tác tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp và phải xác định chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong kế hoạch, chương trình công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Định kỳ hàng năm, UBND thành phố Tuy Hòa ban hành quyết định giao chỉ tiêu cụ thể phát triển BHXH, BHYT cho từng xã, phường. Trong đó, giao UBND các phường, xã vận động cán bộ viên chức, người lao động gương mẫu đi đầu trong công tác vận động người thân và các thành viên trong gia đình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH, BHYT nhằm vận động người dân tham gia, tập trung vào nhóm người chưa tham gia BHYT (học sinh, hộ gia đình, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động các doanh nghiệp). UBND các phường, xã phối hợp với cơ quan BHXH và các ngành liên quan tháo gỡ những vướng mắc, tồn đọng trong công tác khám chữa bệnh BHYT phù hợp với quy định và điều kiện thực tế. Đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an sinh xã hội. Các trường học triển khai nhiều giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên phấn đấu đạt 100% học sinh tham gia, đưa chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của cơ sở giáo dục. Ngành thuế chia sẻ dữ liệu, thông tin danh sách hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán, thuế môn bài, số lao động chưa có trong dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan BHXH tỉnh để phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Đối với cán bộ làm công tác BHXH phải đổi mới phương thức phục vụ người dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu. Mặt khác, UBND thành phố giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, địa phương và gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đơn giản các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng BHYT.

Tin rằng với quyết tâm chính trị của các cấp ủy, chính quyền toàn thành phố Tuy Hòa, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT sẽ sớm đạt các chỉ tiêu, kế hoạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã đề ra.

Đình Khương