Thông báo: Thực hiện ký số, in phát hành tờ bìa và tờ rời sổ BHXH

10/02/2023 02:14 PM


Từ ngày 01/02/2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên thực hiện ký số của ông Phan Ngọc Luận, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên, để ký tờ bìa và tờ rời sổ BHXH do phòng Quản lý Thu-Sổ, thẻ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên đề nghị, chuyển văn thư ký số của cơ quan và phát hành theo quy định.