Sửa đổi Công văn số 307/SYT-BHXH ngày 22/6/2016 của liên ngành Sở Y tế-BHXH tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu KCB BHYT ban đầu cho người bệnh và đảm bảo nguyên tắc chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật đúng theo quy định hiện hành

17/04/2024 03:26 PM


Trần Đoàn