BHXH tỉnh: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

22/02/2024 08:08 AM


BHXH tỉnh vừa ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2024.

Đối thoại, tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho già làng, trưởng bản, người có uy tín tại các huyện miền núi của tỉnh

 

Theo đó, mục đích kế hoạch nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, nâng cao ý thức chủ động nghiên cứu, học tập của công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh về pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL của Ngành BHXH tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành. Công tác PBGDPL phải tạo sự chuyển biến trong ý thức, tuân thủ chấp hành pháp luật của đơn vị sử dụng lao động và người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Về yêu cầu, gắn hoạt động PBGDPL với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp, tư vấn, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an sinh xã hội. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động, thực hiện PBGDPL, phân công rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành và điều kiện bảo đảm thực hiện. Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác PBGDPL. Ngoài ra, nội dung PBGDPL cần cụ thể, dễ hiểu, tích cực thực hiện chuyển đổi số và phát huy sức mạnh của mạng xã hội trong công tác PBGDPL; xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức đảm bảo truyền tải đầy đủ thông tin đến các công chức, viên chức, người dân; lựa chọn hình thức PBGDPL đa dạng, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PBGDPL và phát huy vai trò của từng báo cáo viên pháp luật.

Đối tượng PBGDPL là công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH tỉnh; đơn vị sử dụng lao động, người lao động và Người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trần Đoàn