Lịch tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên năm 2021

11/08/2020 05:00 PM


Ngày tiếp công dân

Người chủ trì tiếp công dân

Ghi chú

22/01/2021

Đồng chí Trần Văn Toán

     Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên

 

26/02/2021

Đồng chí Trần Văn Toán

      Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên

 

26/3/2021

Đồng chí Trần Văn Toán

       Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên

 

23/4/2021

Đồng chí Trần Văn Toán

      Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên

 

21/5/2021

Đồng chí Trần Văn Toán

       Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên

 

25/6/2021

Đồng chí Trần Văn Toán

      Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên

 

23/7/2021

Đồng chí Trần Văn Toán

      Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên

 

20/8/2021

Đồng chí Trần Văn Toán

     Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên

 

24/9/2021

Đồng chí Trần Văn Toán

     Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên

 

22/10/2021

Đồng chí Trần Văn Toán

    Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên

 

26/11/2021

Đồng chí Trần Văn Toán

     Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên

 

24/12/2021

Đồng chí Trần Văn Toán

Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên