THÔNG BÁO: VIỆC ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH, TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH 42/2023/NĐ-CP

04/07/2023 02:18 PM


Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 01/7/2023 tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng cho 09 nhóm người hưởng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2023, các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/7/2023. Do vậy, tại kỳ chi trả tháng 7/2023, BHXH tỉnh Phú Yên chưa điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng.

BHXH tỉnh Phú Yên sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH mới và đồng thời chi truy lĩnh phần chênh lệch mức hưởng do điều chỉnh cho người hưởng theo quy định kể từ tháng 7/2023 đến tháng được điều chỉnh sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH Việt Nam.

Trân trọng thông báo./.

BBT